Izjava o sigurnosti i privatnosti

Po naški “Politika privatnosti” ilitiga po stranjski “Privacy policy” – u širokim crtama.

(1) Davatelj usluge će prikupljati, obrađivati i pohranjivati samo one osobne podatke korisnika, koji su neophodni za rad produkta i usluga i/ili su nužni za vođenje zakonom propisanih evidencija. Davatelj usluge će tretirati osobne podatke povjerljivo i u skladu s važećim zakonima. Osobne podatke neće otkrivati trećoj osobi, osim ako je to određeno ugovorom ili drugom zakonskom odlukom o raskrivanju podataka (npr. sudska presuda).

(2) Za osiguranje revizijskog traga, davatelj usluge bilježi događaje unosa, izmjene i brisanja podatkovnih zapisa i druge poslovne događaje za koje je potrebno voditi revizijski trag. Revizijski trag sadrži oznaku događaja, oznaku dokumenta, korisničko ime, identifikator korisničke sesije te datum i vrijeme nastanka događaja.

(3) Uporaba produkta i usluga može od davatelja usluge zahtjevati obradu osobnih podataka u ime pretplatnika tj. korisnika. U tu svrhu pretplatnik i davatelj usluge sklapaju zaseban Ugovor o obradi osobnih podataka. Ugovorne strane su suglasne da pretplatnik nastupa u ulozi Voditelja osobnih podataka za sve podatke, koje proslijedi davatelju usluge. Davatelj produkta i usluga u svim primjerima djeluje isključivo u ulozi ugovornog izvršitelja obrade i obrađuje podatke u skladu s ovlaštenjem korisnika tj. pretplatnika.

(4) Korisnik tj. pretplatnik jamči da ima ovlaštenje za proslijeđivanje podataka ugovornom izvršitelju te da su sva uputstva pretplatnika u vezi s obradom podataka temeljena na pravnoj osnovi.

(5) Davatelj produkta i usluga će obrađivati podatke isključivo u skladu s uputama korisnika tj. pretplatnika.

(6) U ugovornom odnosu između davatelja usluge i pretplatnika, pretplatnik se smatra isključivim vlasnikom svih podataka koje proslijeđuje davatelju produkta i usluga. Produkt pretplatniku omogućuje da samostalno izvrši izvoz svih podataka, koji se nalaze na poslužitelju davatelja usluge, u digitalnom obliku. Pretplatnik je dužan prije prekida pretplatničkog tj. drugog ugovornog odnosa izvoziti sve svoje podatke sa poslužitelja davatelja usluge.

(7) Davatelj usluge će informacije o obradi podataka dati samo u mjeri koja je nužna za zakonito pružanje usluga i/ili su zahtjevani od strane službenih organa.

(8) Pretplatnik je upoznat i suglasan da za ispravan rad određenih programskih funkcija davatelj usluge na svojim poslužiteljima čuva kopije pretplatnikovih digitalnih certifikata. Također, pretplatnik je upoznat i suglasan sa time da programska oprema davatelja usluge u određenim primjerima u ime pretplatnika vrši prijavu na internet stranice tj. internet servise treći stranaka u svrhe automatskog prijenosa podataka naručitelja na poslužitelje davatelja usluge (npr. povezivanje s ePorezna, FINA itd.).

(9) Davatelj usluge će strogo štititi povjerljivost svih podataka pretplatnika, koje korisnik tj. pretplatnik proslijeđuje davatelju usluge, osim u slučaju kada bi ti podaci izašli u javnost od strane treće osobe. U slučaju da davatelj usluge zaprimi zahtjev za proslijeđivanje podataka pretplatnika od strane istražnog tijela ili suda, davatelj usluge će po prethodnoj provjeri pravne utemeljenosti zahtjeva proslijediti podatke u minimalnom opsegu nužnom za ispunjavanje zahtjeva i o tome obavjestiti pretplatnika.

(10) Davatelj usluge će koristiti sve moguće tehničke, organizacijske i ekonomski dopustive mjere kako bi zaštitio podatke pretplatnika od namjernog tj. nenamjernog brisanja, gubitka, kvara i/ili nedopuštenog raskrivanja podataka trećoj osobi i pritom će djelovati u skladu s GDPR. Davatelj usluge ne snosi nikakvu odgovornost za raskrivanje podataka, ako bi trećoj osobi uspijelo doći do tih podataka na bilo koji način, bilo pravno ili nezakonito (sudska odluka, provala, itd.).

(11) Davatelj usluge jamči da su svi njegovi zaposlenici i vanjski suradnici upoznati s postupcima i pravilima zaštite podataka.

 

Prikupljanje osobnih podataka i svrha uporabe

Davatelj usluge prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na sljedećim pravnim osnovama:

  • zakon,
  • privole pojedinca i
  • legitiman interes.

Davatelj usluge prikuplja sljedeće osobne podatke:

  • osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, telefonski broj, poslodavac tj. organizacija koju pojedinac zastupa),
  • drugi kontaktni podaci i podaci o vašoj komunikaciji s izvršiteljem (dodatne adrese e-pošte, telefonski brojevi, datum, sat i i sadržaj komunikacije putem elektroničke pošte, datum, sat i trajanje telefonskih poziva, snimka telefonskih poziva),
  • podatke o korisnikovom korištenju produkta davatelja usluge (datum i sat prijave u internetski program, vrijeme odjave, IP broj, kolačić za identifikaciju preglednika, oznaka preglednika, rezolucija ekrana, drugi podaci o uporabi programa, koje zahtjeva računovodstveno i porezno zakonodavstvo),
  • druge podatke, koje korisnik dobrovoljno preda davatelju usluge prijavom na određene usluge, koje zahtjevaju te podatke.

Davanje nabrojenih osobnih podataka je ugovorna tj. zakonska obaveza, potrebna za sklapanje i izvršenje ugovora s davateljem usluge. U slučaju ako ne želite dati osobne podatke, ne možete sklopiti ugovor s davateljem usluge, te vam isto tako davatelj usluge ne može pružiti usluge odnosno ponuditi vam u uporabu internetske usluge po ugovoru iz razloga što nema potrebne podatke za izvršenje ugovora.

 

Ugovorna obrada osobnih podataka

Davatelj usluge može pojedinačne zadaće u vezi s korisničkim podacima povjeriti drugim osobama (ugovornim izvršiteljima). Ugovorni izvršitelji mogu obrađivati povjerljive podatke isključivo u ime davatelja usluge.

Ugovorni izvršitelji s kojima surađuje davatelj usluge su:

  • održavatelji IT i komunikacijskih sustava,
  • davatelji usluge slanja elektroničke pošte,
  • tehnički suradnici u drugim državama u okviru kapitalne skupine davatelja usluge.

Davatelj usluge neće proslijediti vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama. Ugovorni izvršitelji smiju obrađivati osobne podatke samo u okviru uputa upravitelja i osobne podatke ne smiju koristiti za praćenje bilo kakvih vlastitih interesa.

 

Promjene politike privatnosti

Ova politika privatnosti može se bilo kada promijeniti ili dopuniti, bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Uporabom internet stranica davatelja usluge po promjeni ili dopuni, pojedinac potvrđuje da je suglasan sa promjenama i dopunama.

Spreman za biznis?